Right of Withdrawal

  English

– If the customer wish to return a product purchased over the Internet, it must be done within 14 days from the day of purchase, In unused and in original and undamaged packaging. The cost of returning the article are the responsibility of the customer. When those conditions respected,refund will be carried by RCMarket.
– RCMarket reserves the right to refuse returned products or for only a portion of the amount paid to credit where it is suspected that the product is opened, used or damaged the customer’s fault.
– Product/s purchased physically in the Shop are not a subject to this rule. Right of withdrawal is valid for Stock products only and not covering products which are Ordered or Pre-ordered in advance products (please note that returns are not related to Faulty product or Warranty issue)

  Français

– Si le client désire retourner l’article, cet article devra être retourné dans les 14 jours suivant la réception avec l’emballage non utilisé ni endommagé et dans l’état original.  Les frais de renvoi de l’article sont complètement à charge du client.  Si le client à respecté les conditions ci-dessus, eRCMarket bvba créditera le client.
– eRCMarket se réserve le droit de refuser les produits retournés ou de ne créditer qu’une partie du montant payé quand des soupçons existent quant à l’ouverture du produit, l’emploi du produit par le client ou si le produit à été endommagé par celui-ci.
– Si le client ne respecte pas, pas à temps ou néglige une ou plusieurs obligations émanant principalement des accords convenus, il sera de droit en omission.  Dès lors, eRCMarket sera en droit de résilier sans mise en faute ni intervention judiciaire, de manière unilatérale en tout ou en partie, les accords convenus au moyen d’une communication écrite au client sans qu’e RCMarket ne soit redevable d’une quelconque indemnité.
( SVP nnoter que les remboursements ne sont pas liés au produit ou service de la garantie )

 Netherlands

– Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door eRCMarket uitgevoerd.
– eRCMarket behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
– Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft eRCMarket  het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat eRCMarket bvba  tot enige schadevergoeding gehouden is. (Let op dat de restitutie niet gerelateerd zijn aan Defecte product of dienst van de Garantie)

eRCmarket
Out of Stock Notification We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
You need to Login for joining waitlist.

Main Menu

Found a better price?